Výkladový slovník Tisk Email
Napsal uživatel Pavlína Hojcsková   
Čtvrtek, 12 Březen 2009 19:38

 


Vzor:  ZKRATKA

   Pojem anglicky

   Pojem česky

 

Activity

Aktivita

Jedná se o veličinu charakterizující množství radionuklidu na základě počtu samovolných radioaktivních přeměn za sekundu. Aktivita je přímo úměrná hmotnosti radionuklidu. Její jednotkou je 1 přeměna za sekundu, tedy s -1 s názvem Becquerel (Bq). (V nukleární medicíně se pracuje běžně s aktivitami v rozmezí 100 až 1000 MBq).

 
Alpha Radiation

Alfa záření

Proud částic alfa. Jde o nejslabší druh jaderného záření (vzhledem k velikosti a částic), které je pohlcováno již listem papíru nebo 40 cm vrstvou vzduchu, ale na rozdíl od záření gama je mnohem více ionizující. Alfa záření není elektromagnetické povahy, proto u něj neurčujeme vlnovou délku ani frekvenci.

 
 Alpha Particle

Alfa částice

Alfa částici představuje jádro atomu hélia, tvořené 2 protony a 2 neutrony. Je to kladně nabitá částice s elektrickým nábojem +2e. Alfa částice se označuje symbolem α nebo He2+. Kinetická energie těchto částic se pohybuje v rozmezí 2-8 MeV.

 
Anode

Anoda

Elektroda s kladným napětím/polaritou, ke které jsou přitahovány elektrony a anionty.

 
Beta Radiation

Beta záření

Proud částic elektronů nebo pozitronů, které jsou vysílány radioaktivními jádry prvků.

Beta záření není elektromagnetické povahy, proto u něj neurčujeme vlnovou délku ani frekvenci.

 

Compton Effect

Comptonův jev

Interakce fotonu s volným nebo slabě vázaným orbitálním elektronem. Část energie fotonu umožní únik elektronu z atomu a zbytek energie je vyzářen v podobě méně energetického fotonu. Pokud foton předává jen část své energie slabě vázanému elektronu z vnějších orbitů atomu, vzniká odražený elektron a foton s nižší energií. Dráha fotonu s nižší energií je odchýlena od původní dráhy fotonu o úhel závislý na energii předané fotonem elektronu. 

 

CT

Computed Tomography

Výpočetní tomografie

Radiologická vyšetřovací metoda, která pomocí rentgenového záření vytváří sérii tomografických řezů těla pacienta. Každý řez vzniká matematickou rekonstrukcí projekcí sejmutých pod různými úhly.

 

Gamma Camera Detector

Detektor gamakamery

Detektor zahrnuje kolimátor, scintilační krystal a fotonásobiče.Systém  SPECT obvykle obsahuje 1 detektor, který snímá planární obrazy pod různými úhly (0 o - 360 o). Systémy s více hlavami (2-4) byly vytvořeny pro urychlení celého procesu snímání.

 

Low-pass Filter

Dolní propust

Frekvenční filtr, který propouští nízké frekvence signálu a zadržuje vyšší frekvenční složky signálu.

 

Dynode

Dynoda

Jedna z elektrod fotonásobiče se sekundárně emitující vrstvou, umožňující exponenciální zvětšení původně malého anodového proudu.

 

Electron

Elektron

Částice se záporným elektrickým nábojem obíhající ve velké vzdálenosti od jádra atomu.

 

Fan-beam Collimator

Vějířovité uspořádání kolimátoru

Typ kolimátoru, jenž je hybridem mezi paralelním a konvergentním kolimátorem. V podélném směru jsou přepážky uspořádány paralelně a ve směru transverzálním konvergentně.

 

Phantom

Fantom

Uměle vyrobený model systému, který zjednodušeně ukazuje určité anatomické rysy např. rozložení radionuklidu v organismu či dynamiku jeho pohybu a změny v čase.

 

FBP

Filtered Backprojection

Filtrovaná zpětná projekce

 

Proces provádění rekonstrukce, při němž se nejdříve provede filtrace samostatných projekcí, která sníží vliv hvězdicového efektu, a poté se provede přímá zpětná matematická rekonstrukce obrazu.

 

Filtration

Filtrace

Je proces, při němž se určitá část kmitočtového spektra propouští a část se zadržuje či zeslabuje, to závisí na typu použitého filtru. U SPECT rekonstrukce obrazu tato technika slouží ke zlepšení výsledné kvality. Používá se k odstranění šumu a rušivých artefaktů v obrazu např. hvězdicového efektu. Filtrace se většinou uskutečňuje použitím vhodného digitálního filtru, může se realizovat hardwarově.

 

fMRI

Functional Magnetic Resonance Imaging

funkční zobrazování magnetickou rezonancí

Moderní zobrazovací metoda, pomocí níž se snažíme zobrazit funkci různých struktur a orgánů v těle nejčastěji neurální aktivitu mozku a míchy. Tato metoda umožňuje na základě změny oxygenace krve a perfuze mapovat ty části mozkové kůry, které se podílejí na provedení kognitivní, motorické, či jiné úlohy, kterou vykonává vyšetřovaný pacient. Funkční MRI nalézá uplatnění především v neurofyziologii.

 

Photoelectric Effect

Fotoelektrický jev

Jedná se o fyzikální jev, při kterém jsou elektrony emitovány z látky v důsledku absorpce elektromagnetického záření látkou. Dochází k němu častěji při nízkých energiích fotonů s energií pod 50 keV. Vzniká, když γ foton interaguje s elektronem na orbitu atomu a předá elektronu veškerou energii, to elektronu umožní opustit atom. Pokud jev probíhá na povrchu látky např. na krystalu, hovoří se o vnějším fotoelektrickém jevu. Jestliže uvolněné elektrony látku neopouští, ale zůstávají v ní jako vodivostní elektrony např. ve fotonásobiči, hovoří se o vnitřním fotoelektrickém jevu. 

 

Photocathode

Fotokatoda

Fotokatoda je tenká fotosenzitivní vrstva, která převádí dopadající scintilační fotony na elektrony. Fotokatoda se používala u vakuových snímacích elektronek. Dnes ji najdeme napařenou na vstupní straně fotonásobiče spojenou světlovodičem se scintilačním krystalem. Fotokatody se vyrábějí z materiálu citlivého na vlnový rozsah detekovaného záření, v případě SPECT se vyrábí z materiálu citlivého na vlnovou délku světelného záblesku scintilačního krystalu.

 

Photon

Foton

Je elementární částice, vyjadřující kvantum elektromagnetické energie. V případě SPECT gamakamera zachycuje fotony většinou o energii 140 keV emitované z radiofarmaka.

 

Photomultiplier

PMT

Fotonásobič

Jde o vakuovou součástku obvykle o průměru 3cm (mohou se vyskytnout i menší i větší) obsahující anodu, několik dynod a fotokatodu. Fotonásobiče jsou umístěny v hlavici gamakamery za scintilačním krystalem. Dopadem scintilačních  fotonů na fotokatodu dojde k přeměně na elektrony. Elektrony jsou ve fotonásobiči urychleny vzrůstajícím napětím na dynodách. Urychlené částice zasahují další dynody a vyvolávají emisi většího počtu elektronů. Výsledkem je znásobení počtu elektronů.

 

Fourier Transform

Fourierova transformace

Slouží obecně pro převod n-rozměrných signálů, tj. pro 1D signály z časové oblasti do frekvenční, v případě SPECT obrazových dat, z prostorové oblasti do oblasti frekvenční. Jinak též Fourierova transformace je vyjádření časově závislého signálu pomocí harmonických signálů, tj. funkcí sin a cos, obecně tedy funkce komplexní exponenciály. Signál musí být periodický a splňovat tzv. Dirichletovy podmínky. Signál může být buď ve spojitém či diskrétním čase.

 

Fusion Images

Fúze obrazů

Fúzí máme na mysli integraci obrazů. To znamená kombinaci snímků pořízených různými zobrazovacími systémy ("modalitami") s cílem zobrazení více vlastností zobrazovaného objektu najednou. Nejčastěji se kombinují snímky z "anatomických" (rtg, CT, MR) a "funkčních" (scintigrafie , SPECT, PET) vyšetření, jejichž cílem je současně hodnotit struktury a funkce zobrazovaných orgánů.
Klasifikace fúzí:
vizuální - porovnává 2 nebo více snímků z různých modalit
softwarová - snímky z různých modalit jsou integrovány počítačovým programem a zobrazeny současně např. v různých barevných škálách
hardwarová - snímky pořízené při jednom vyšetření v jediném přístroji např. PET/CT nebo SPECT/CT

 

Full Width at Half Maximum

FWHM

Full Width at Half Maximum, šířka profilu obrazu zdroje záření v polovině jeho výšky
Parametr FWHM charakterizuje prostorovou rozlišovací schopnost gamakamery. Udává minimální vzdálenost mezi dvěma body, které mohou být od sebe ještě rozlišeny.

 

Gamma Radiation

Gama záření

Jedná se o vysoce energetické elektromagnetické ionizující záření (o energii fotonů nad
10 eV), což odpovídá frekvencím nad 2,42 EHz či vlnovým délkám kratším než 124 pm. Vzniká při radioaktivních a jiných jaderných dějích. Na rozdíl od záření
záření alfa a beta neionizuje tkáně v takové míře a proniká hlouběji. Standardní  SPECT radionuklidy emitují jednotlivé fotony gama záření s energií kolem 140 keV (fotony technecia).

 

Gama Camera

Gamakamera

Gamakamera neboli scintilační kamera zachycuje záření gama emitované z radiofarmaka a výsledný obraz nám podává informaci o distribuci radioindikátoru v organismu.
Scintilační kamery můžeme dále rozdělit na Tomografické gamakamery SPECT, Tomogragické gamakamery PET.

 

Generator

Generátor

Generátor je systém pro přípravu radiofarmaka. Obsahuje vázaný mateřský radionuklid, z něhož vzniká dceřiný radionuklid, který se odděluje vymýváním nebo jiným způsobem. Nejčastěji užívaným generátorovým systémem v nukleární medicíně je 99Mo - 99mTc generátor v eluční formě.

 

High-pass Filter

Horní propust

Frekvenční filtr, který propouští vysoké frekvence signálu a zadržuje nízké frekvenční složky signálu.

 

Star-effect

Hvězdicový artefakt

Star-efekt

Šum způsobený zpětnou projekcí obrazu. Vzniká v důsledku promítnutí bodového zdroje pod různými úhly a závisí na velikosti svazku (čím menší průměr svazku, tím menší zkreslení a tím menší hvězdicový artefakt. Star-artefakt se sice účinně potlačí RAMP-filtrem, avšak různé "nudličky" či "vlákénka" jsou v obrazech rekonstruovaných zpětnou projekcí vždy patrné. Tyto nevýhody rekonstrukce zpětnou projekcí do značné míry odstraňuje iterativní metoda rekonstrukce.[7]

 

Iterative Reconstruction

Iterativní rekonstrukce

Jedná se o algebraickou metodu založenou na hledání nejlepšího odhadu s cílem dosáhnout nejmenší chybu a nebo nejmenší počet iterací. Na rozdíl od filtrované zpětné projekce poskytuje zlepšený kontrast obrazu (zvýšený poměr signálu k šumu) a hvězdicový artefakt není tak výrazný.

 

Isotope

Izotop

Nuklid téhož chemického prvku se stejným atomovým číslem, ale liší se počtem neutronů.

 

Collimator

Kolimátor

Kolimátor je olověná clona, která omezuje směr fotonů dopadajících na scintilační krystal. Kolimátor je tvořen mnoha otvory přesně určeného tvaru, velikosti a směru.

 

Comparator

Komparátor

Jednoduchý elektrický obvod (v současné době zapojení operačního zesilovače), porovnávající napětí přivedená na vstupy + a -. Tento člen je zakomponován v polohových obvodech gamakamery a porovnává amplitudy impulsů z jednotlivých fotonásobičů.

 

MEG

Magnetoencephalogram

Magnetoencefalogram

Funkční zobrazovací technika, která zobrazuje aktivitu neuronů, kolem nichž vznikají magnetická pole.

 

Metastable Particles

Metačástice

Jde o nestabilní částice, příkladem může být např. radionuklid 99mTc.  Metačástic se využívá při výrobě radiofarmak. Ke vzniku metačástice dochází při β-rozpadu v generátorech.

 

Maximum Likelihood Expectation Maximization

MLEM

Maximální pravděpodobnost očekávaného výskytu

Tento rekonstrukční algoritmus, založený na iteraci, má nastavitelný počet opakování. První projekce slouží jako vstupní odhad, který je porovnáván s dalšími projekcemi. Iterace se opakují, dokud neposkytnou nejlepší kvalitu rekonstruovaného obrazu. Viz. obr.. Tato metoda je pomalá a proto se dnes používá rychlejší metody OSEM.

 

Magnetic Resonance Imaging

MRI

Zobrazování magnetickou rezonancí

Tomografická zobrazovací technika používaná v radiologii pro vizualizaci anatomických a funkčních struktur těla. Na rozdíl od CT, PET a SPECT nepoužívá ionizujícího záření, ale výkonné magnetické pole, RF cívky a gradientní cívky.

 

Modulation Transfer Function

MTF

Modulační přenosová funkce

Modulační přenosovou funkcí se rozumí poměr modulace (kontrastu) na vstupu zobrazovací soustavy ku modulaci (kontrastu) téhož signálu na výstupu zobrazovací soustavy. Vlivem vlastností zobrazovací soustavy, kterou obraz prochází, bude výstupní modulace nižší. Tato metoda zjišťuje kvalitu přenosu obrazu zobrazovacích systémů. U SPECT se MTF stanovuje především při měření s fantomy, pro zajištění optimální kvality zobrazovací soustavy.

 

Nuclide

Nuklid

Skupina atomů, se stejným počtem nukleonů v jádře.

 

Nuclear Medicine

Nukleární medicína

Obor zabývající se diagnostikou, terapií a léčbou pomocí radioaktivních zářičů. Ty jsou aplikovány do organismu ve formě radiofarmak. V organismu zářiče sledujeme pomocí vnější detekce záření např. SPECT, PET.

 

OSEM

Ordered Subsets Expectation Maximization

Seřazené sady očekávaného výskytu

Rychlejší varianta iterační metody MLEM používaná při rekonstrukci obrazu. Jednotlivé projekce jsou rozděleny do menších skupin „subsetů“. Výchozí subset se porovnává s S-počtem subsetů. Tato metoda je poté S-krát rychlejší a efektivnější než metoda MLEM. Viz. obr..

 

Perfusion

Perfuze

Je průtok tekutiny prostředím, resp. prokrvení tkání, orgánů

 

PET

Positron Emission Tomography

Pozitronová emisní tomografie

Tomografická zobrazovací metoda využívaná v nukleární medicíně. PET je založená na detekci koincidencí 2 anihilačních fotonů gama, vzniklých při anihilaci pozitronu emitovaného zdrojem záření s elektronem v zobrazovaném orgánu (příkladem pozitronového zářiče je 18F v molekule fluorodeoxyglukózy).

 

PET/CT

Positron Emission Tomography/Computed Tomography

 

Pozitronová emisní tomografie spojená s výpočetní tomografií

 

Hybridní tomografický přístroj složený z CT zobrazujícího anatomické struktury a PET , které zachycuje funkce orgánů.

 

Pinhole

Pinhole

Jedná se o speciální typ kolimátoru, který má jen jeden jediný otvor obvykle 2-4mm v průměru. Přenášený obraz dopadající na krystal je převrácený a zvětšený. Zvětšení se hojně využívá k zobrazení malých orgánů např. štítné žlázy či kloubů.

 

Pixel- Picture Element

Pixel

Prvek obrazu

Pixel představuje jeden obrazový bod v rámci obrazové matice přesně definované úrovně (v šedotónové či barevné škále).

 

Planar Scintigraphy

Planární scintigrafie

Planární scintigrafie znamená to samé jako rovinné zobrazení. Poskytuje dvourozměrný obraz a hodnotí funkční stav orgánu a distribuci radiofarmaka odpovídající metabolismu tkáně.

 

Positioning Circuit

Polohové obvody

Elektrické obvody, které vypočítávají polohu záblesku v krystalu. Jejich součástí je tzv. komparátor.

 

Positron

Pozitron

Antičástice elektronu. To znamená, že má kladný elementární elektrický náboj, spin 1/2 a stejnou hmotnost jako elektron. Při anihilaci s elektronem se jejich hmotnost přemění v energii ve formě dvou fotonů gama záření.

 

Pulse-height Analyzers

Pulzně-výškové analyzátory

Častěji nazývané jako amplitudové analyzátory, jsou elektronické obvody tvořené okénkovým komparátorem (zapojení operačního zesilovače). Propouštějí pouze tzv. signál Z, který projde tzv. okénkem analyzátoru ze zesíleného spektra přicházejícího ze sumačních a polohových obvodů.

 

Radiopharmaceutical

Radiofarmakum

je jakýkoliv léčivý přípravek obsahující jeden nebo více radionuklidů (radioaktivních izotopů).

 

Radioindicator

Radioindikátor

Chemická látka s navázaným radionuklidem . Distribuce radioindikátoru odráží fyziologický či patologický stav a funkci příslušných orgánů a tkání.

 

Radionuclide

Radionuklid

Nuklid,  jehož jádra se samovolně přeměňují. Radionuklid s vyšší energií jádra označujeme malým „m“ – metastabilní.

 

Scintigraphy

Scintigrafie

Je diagnostická metoda, která pomocí planárního nebo tomografického zobrazení poskytuje informace o rozložení radiofarmaka v těle a následně odhaluje patologické léze způsobené změnou metabolismu tkání.

 

Scintillation

Scintilace

Světelné záření vznikající v látkách při průletu ionizujících gama částic. Ke scintilaci dochází u SPECT ve scintilačním krystalu.

 

Scintillation Crystal

Scintilační krystal

Krystal je průhledná destička, ve které se gama zářeni mění na záření světelné. Nejpoužívanější krystaly pro SPECT jsou vyráběny ze scintilačního materiálu NaI(Tl)-jodidu sodného aktivovaného thaliem.

 

SPECT

Single-Photon Emission Computed Tomography

Jednofotonová emisní výpočetní tomografie

Tomografická zobrazovací metoda využívaná v nukleární medicíně.  Je založená na detekci jednotlivých fotonů gama - snímá distribuci "běžných" radiofarmak - příklad 99mTc. Stejně jako PET zobrazuje funkce tkání a orgánů.

 

SPECT/CT

Single-Photon Emission Computed Tomography/Computed Tomography

 

Jednofotonová emisní výpočetní tomografie spojená s výpočetní tomografií

Hybridní tomografický zobrazovací systém složený ze dvou tomografických zařízení SPECT a CT.

 

Dark Current

Temný proud

Signál z fotonásobičů bez dopadajících fotonů způsobený termoemisí elektronů z fotokatody. Jde o parametr fotonásobiče, který je teplotně závislý a lze jej snížit chlazením fotokatody.

 

Tomographic Camera SPECT

Tomografická gamakamera SPECT

Rotací kolem těla pacienta snímá gamakamera scintigrafické obrazy z různých úhlů tzv. projekce. Z těchto projekcí vznikají pomocí počítačové rekonstrukce obrazy příčných řezů (to jsou řezy kolmé na osu rotace kamery). Správným uspořádáním těchto řezů, lze docílit prostorové 3D zobrazení rozložení radiofarmaka uvnitř těla pacienta.

 

Tomographic Camera PET

Tomografická gamakamera PET

Detekuje fotony anihilačního záření gama (o energii 511 keV) vylétající v protilehlých směrech při anihilaci pozitronů vyzařovaných b+ radioindikátorem aplikovaným pacientovi. Tyto fotony anihilačního záření se koincidenčně detekují prstencovým scintilačním detektorem a počítačovou rekonstrukcí přímkových průmětů koincidenčních míst se vytvářejí obrazy příčných řezů a příp. prostorové 3-rozměrné obrazy podobně jako u SPECT. [http://astronuklfyzika.cz/CoJeNuklMed.htm]

 

Tomographic Imaging

Tomografické zobrazení

Zobrazení řezu (z nasnímaných projekcí) počítačovou rekonstrukcí obrazu, ze které vznikne řez vyšetřované oblasti.

 

Attenuation

Útlum

Neboli zeslabení signálu či během přenosu. U tomografických gamakamer je způsoben fotoelektrickou absorpcí a Comptonovým rozptylem. Útlum je závislý na energii fotonů, skladbě tkání, kterou prochází a tloušťkou vrstvy, kterou prochází.

 

Pair Production

Vznik páru elektron pozitron

Nastává při průletu fotonu v dosahu coulombovské síly jádra. Energie letícího fotonu je využita na vznik páru elektron-pozitron. Pro vznik částic elektron-pozitron je potřeba energie 1,02 MeV. V nukleární medicíně se tato interakce gama záření s hmotou, kvůli vysokým energiím, prakticky neuplatňuje.

 

Z-puls

Z-impuls

Z-impuls odpovídá fotopíku záření γ použitého radionuklidu. Impuls předem určené amplitudy a šířky, který pulzně výškové analyzátory propustí.

 

Aktualizováno Pátek, 19 Červen 2009 13:02
 
SPECT - jednofotonová emisní tomografie, Copyright (c) 2009 Pavlína Hojcsková & Michal Srna, Všechna práva vyhrazena