Symboly a zkratky Tisk Email
Napsal uživatel Pavlína Hojcsková   
Čtvrtek, 12 Březen 2009 19:45

 Seznam zkratek

zkratka

název anglicky

název česky

CT

Computed Tomography

Výpočetní tomografie

FBP

Filtered Backprojection

Filtrovaná zpětná projekce

fMRI

Functional Magnetic Resonance Imaging

Funkční zobrazování magnetickou rezonancí

FWHM

Full Width at Half Maximum

Šířka profilu obrazu zdroje záření v polovině jeho výšky

HR

High Resolution

Vysoké rozlišení

LEAP

Low-Energy All-Purpose collimator

Nízkoenergetický více účelový kolimátor

MEG

Magnetoencephalogram

Magnetoencefalogram

MLEM

Maximum Likelihood Expectation Maximization

Maximální pravděpodobnost očekávaného výskytu

MRI

Magnetic Resonance Imaging

Zobrazování magnetickou rezonancí

MTF

Modulation Transfer Function

Modulační přenosová funkce

OSEM

Ordered Subsets Expectation Maximization

Seřazené sady očekávaného výskytu

PET

Positron Emission Tomography

Pozitronová emisní tomografie

PMI

Perfusion Myocardial Imaging

Zobrazování perfuze myokardu

SPECT

Single Photon Emission Computed Tomography

Jednofotonová emisní výpočetní tomografie

 

 

Seznam symbolů

symbol

jednotka

název

a

Bq ; s-1

Aktivita, rychlost radioaktivní přeměny

C

s-1MBq-1

Citlivost , detekční účinnost

c

299 792 458 m .s-1

Rychlost světla ve vakuu

D

Gy (= Jkg-1)

Absorbovaná dávka

E

eV; 1,602 * 10-19 J

Energie fotonu

f

Hz

Frekvence

h

6,62607 * 10-34J .s

Planckova konstanta

I

W .m-2

Intenzita

t

s

Poločas rozpadu/přeměny

v

J.kg-1.s-1

Dávková rychlost

W

eV= 1,602 * 10-19J

Vazebná energie

Z

-

Protonové číslo

λ

nm

Vlnová délka

 

 

Aktualizováno Neděle, 17 Květen 2009 17:04
 
SPECT - jednofotonová emisní tomografie, Copyright (c) 2009 Pavlína Hojcsková & Michal Srna, Všechna práva vyhrazena