Seznam symbolů a zkratek Tisk Email
Napsal uživatel Michal Srna   
Pondělí, 23 Únor 2009 18:25

symbol

jednotka

význam

A

1/s ; Bq

Rychlost radioaktivní přeměny

c

m/s

Rychlost světla ve vakuu

EeV

eV

Energie v elektronvoltech

Ejoul

J

Energie v joulech

f

Hz

Frekvence

h

J*s

Planckova konstanta

m

kg

Hmotnost

me

kg

Hmotnost elektronu

r

m

Vzdálenost

Z

-

Protonové číslo

θ

°

Úhel Comptonova rozptylu

λ

m

Vlnová délka

Θ

°

Projekční úhel

 

zkratka

anglicky

česky

   

 

BGO

Bismuth Germinate Oxide

Bismut-germinát

   

 

CT

Computed Tomography

Výpočetní tomografie

   

DOC

Document of Word Application

Dokument aplikace Word

   

FBP

Filtered Back Projection

Filtrovaná zpětná projekce

   

FDG

Fluoro-Deoxy-Glucose

Fluoro-deoxy-glukóza

   

FWHM

Full Width at Half Maximum

Šířka profilu v polovině jeho výšky 

(polohové rozlišení)

   

GSO

Gadolinium Orthosilicate

Gadolinium-orthosilikát

   

LOR

Line of Response

Linie odezvy (koincidenční přímka)

   

LSO

Lutetium Orthosilicate

Lutecium orthosilikát

   

MLEM

Maximum Likelihood

Expectation Maximization

Iterační technika s předem nastavitelným

počtem iterací

 

MRI

Magnetic Resonance Imaging

Zobrazování magnetickou rezonancí

   

MTF

Modulation Transfer Function

Modulační přenosová funkce

   

OSEM

Ordered Subsets

Expectation Maximization

Iterační technika využívající

dělení do podmnožin pro snížení doby iterace

 

PET

Positron Emission Tomography

Pozitronová emisní tomografie

   

PMT

Photomultiplier Tube

Fotonásobič

   

PPT

Power Point Presentation

Powerpointová prezentace

   

SPECT

Single Photon Emission

Computed Tomography

Jednofotonová emisní výpočetní tomografie

   
Aktualizováno Pondělí, 27 Duben 2009 08:10
 
PET - pozitronová emisní tomografie, Copyright (c) 2009 Michal Srna, Všechna práva vyhrazena