O tvorbě webu Tisk Email
Napsal uživatel Michal Srna   
Neděle, 17 Květen 2009 21:46

Essential Nuclear Medicine Physics       V této sekci je popsán proces vzniku celého webového portálu pozitronové emisní tomografie jakožto jednoho z výstupů mé bakalářské práce a zároveň je zde zpřístupněna moje bakalářská práce jako zdroj dalších informací pro studenty.

       Webový portál nebyl prvotním záměrem při tvorbě multimediální učebnice PET. Celý proces vzniku webového portálu byl pouze završením řetězce vypracovávání jednotlivých kroků při tvorbě materiálů pro profesionální animátory a programátory finální verze multimediální učebnice. Tato sekce provede studenty jednotlivými bloky, které bylo nezbytné zpracovat pro vznik všech materiálů použitých na tomto webu. Může to být vlastně považováno za jakýsi návod, či metodiku tvorby interaktivního portálu sloužícího jako výuková pomůcka.

 

Blokové schéma popisující metodiku tvorby multimediální učebnice

        Stanovení správné metodiky pro tvorbu multimediální učebnice je často důležitější než již následné vypracovávání jednotlivých úseků. Pouze korektně stanovené cíle postupu mohou vést k přehlednému a uživatelsky přívětivému výstupu. Proto bych zde rád popsal jednotlivé kroky, které jsem si zvolil při tvorbě multimediální učebnice PET. Nejprve jsem provedl zhodnocení současného stavu na poli multimediální výuky dané problematiky - PET a zjistil jsem, že v českém jazyce existují pouze dva kvalitní weby, které se zabývají i pozitronovou emisní tomografií - webové stránky o fyzice ionizujícího záření a scintigrafii RNDr. Vojtěcha Ullmanna [2,3,4] a webový portál Kliniky nukleární medicíny Univerzity Palackého v Olomouci [5]. Po provedení rešerše dostupných informací jsem však zvolil jako hlavní zdroj informací výbornou publikaci v anglickém jazyce Essential Nuclear Medicine Physics [1]. V této publikaci je celá problematika nukleární medicíny, zejména PET, podána ve velmi srozumitelné formě s mnoha výbornými ilustracemi, které jsou na tomto webovém portálů dostupné i s českými popisky a vysvětlením např. v prezentacích u článků. Po získání veškerých teoretických materiálů jsem navrhl strukturu multimediální učebnice tak, aby studenty provedla jednotlivými komponentami detekčního systému PET a zároveň vysvětlila proces rekonstrukce obrazu. Celé menu v levém sloupci tohoto webu je vytvořeno právě podle této struktury. Následně jsem vypracoval textové scénáře, které poslouží jako čtený text pro komentátory ve finální multimediální učebnici a též jsem vypracoval vizuální scénáře ve formě powerpointových prezentací. Oba tyto výstupy byly zužitkovány na tomto webu a tvoří články v jednotlivých kapitolách. Následně jsem vypracoval výkladový slovník pojmů pro lepší orientaci, který je též implementován do tohoto webu a souhrn testových otázek pro jednotlivé kapitoly. V této fázi jsem měl již veškeré teoretické materiály připravené pro profesionální animátory a programátory multimediálních učebnic. Nicméně jsem si říkal, že by bylo vhodné je zapracovat do ucelenější formy, než pouze ve formátu .doc dokumentů a .ppt prezentací. Z této myšlenky tedy vznikl celý tento webový portál, který plní účel vhodné učební pomůcky a taktéž přehledné formy předání všech vypracovaných materiálů animátorům a programátorům, kteří z nich vytvoří finální učebnici v druhé polovině roku 2009 v rámci rozvojového projektu ve spolupráci s 1. LF UK.

       Veškeré výše popsané kroky jsou graficky přehledně znázorněny v tomto blokovém schématu:

 

 

 

Blokové schéma souvislostí mezi jednotlivými výstupy bakalářské práce

        Návaznost mezi jednotlivými výstupy bakalářské práce a toho, jak do této práce zapadá webový portál, je graficky znázorněna v tomto blokovém schématu:

 

Technické zázemí webového portáluJoomla!

        Webový portál PET i SPECT je postaven na následujících komponentách:

  •  Joomla! 1.5.9 - moderní opensourcový redakční systém s jednoduchým ovládáním, množstvím funkcí a možností rozšiřování pomocí pluginů
  • využívá následující servery:
    • MySQL server minimální verze 3.23
    • PHP server  minimální verze 4.2
    • Apache server minimální verze 1.3

       Webový portál je umístěn na serveru FBMI ČVUT, kde mu byla vytvořena subdoména pet-spect.fbmi.cvut.cz.

 

Bakalářská práce:

       Bakalářská práce, jakožto dokument k odevzdání k SZZ, je tvořena všemi vypracovanými výstupy, které je možné vidět na tomto webovém portálu. Bakalářská práce obsahuje též kapitoly o metodice tvorby multimediální učebnice a kapitoly věnované vývoji tohoto webového portálu, včetně technického zázemí.

       Pokud máte zájem o prohlédnutí celé mé bakalářské práce ve formátu .pdf, je možné si ji po registraci a přihlášení stáhnout pod tímto článkem, kde je umístěna jako příloha.

 

Citace z webového portálu PET či bakalářské práce:

       Na závěr zde uvádím správnou citaci z tohoto webového portálu či mé bakalářské práce (podle norem  ČSN ISO 690 a ISO 690-2):

webový portál:

SRNA, Michal. PET - pozitronová emisní tomografie : Webový portál PET [online]. c2009 [cit. RRRR-MM-DD]. Dostupný z WWW: <http://www.pet-spect.fbmi.cvut.cz/pet>. 

bakalářská práce:

SRNA, Michal. Multimediální učebnice tomografických zobrazovacích systémů - PET. [s.l.], 2009. v, 51 s. Fakulta biomedicínského inženýrství. České vysoké učení technické v Praze. Katedra biomedicínské techniky. Vedoucí bakalářské práce doc. Ing. Jiří Hozman, Ph.D.

 

Kontakt:

Komentáře
Hledat
Komentář mohou přidat pouze registrovaní uživatelé!

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

Aktualizováno Pondělí, 06 Červenec 2009 07:21
 
PET - pozitronová emisní tomografie, Copyright (c) 2009 Michal Srna, Všechna práva vyhrazena